Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuurlijke orgaan van de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum. Zij komt 11x per jaar bijeen.

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente. Dit zijn dus alle ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters, voorzitter en scriba, pastores en een notulist(e). De kerkenraad neemt beslissingen en zet het (financieel) beleid van de gemeente uit. Zij stimuleer de gemeente in al haar geledingen en activiteiten en werft hiervoor de benodigde vrijwilligers. Het moderamen van de kerkenraad functioneert als dagelijks bestuur en agendacommissie van de kerkenraad.

Vragen? Neem contact op met de scriba.