Werkgroepen

Binnen de Protestantse Gemeente te Harlingen – Midlum zijn verschillende werkgroepen.
Zij komen regelmatig bijeen met het oog op de uitvoering van het werk van de kerk.

Een werkgroep wordt gevormd vrijwilligers (leden en sympathisanten van de kerk) onder (bege)leiding van ambtsdragers van de gemeente. Een werkgroep voert het beleid van de gemeente uit. Minimaal één keer per jaar rapporteert een werkgroep over haar activiteiten (en plannen) aan de kerkenraad.

Ambtsdragers zijn direct verbonden aan één van de werkgroepen, waarbij heel duidelijk gesteld is dat de werkgroepen zelfstandig functioneren. De kerkenraad coördineert de werkzaamheden van de werkgroepen, zet beleidsmatig kaders uit en toetst de uitgevoerde werkzaamheden aan de begroting.