Nieuws

Afscheidsdienst Midlumerlaankerk gemist ?

Zondagmorgen 7 maart 2021 was de afscheidsdienst van de midlumerlaankerk ……

Heeft u die dienst gemist of wilt u de dienst nog eens mee maken,

Via de volgende link kunt u de dienst terugkijken.
Vanaf 26:20 begint de dienst. Daarvoor zal enkel een foto te zien zijn. 
(U kunt met muis “zappen” naar dat tijdstip)

Terugkijk link – Afscheidsdienst Midlumerlaankerk (7 maart 2021)

De  Liturgie 7 maart 2021 kunt u hier downloaden/bekijken. 

Afscheidsdienst Midlumerlaankerk – Zondag 7 maart 2021 – livestream

Een bijzondere zondag, waarop we afscheid nemen van een van onze gebouwen: de Midlumerlaankerk. De dienst wordt uitgezonden vanuit deze kerk. Een ieder kan het afscheid thuis meebeleven via onderstaande link.

Liever waren we nog een keer met elkaar samengekomen in een volle kerk. Helaas is dit niet mogelijk gebleken, ondanks uitstel van het afscheid. Scheiden doet lijden, zegt het gezegde. Dat geldt ook voor het afscheid van een kerkgebouw. Maar gelukkig is er meer. Mogen wij ook dankbaar zijn voor het vele goede dat er was op deze plek en deze stap nemen in vertrouwen op God. 

U kunt deze dienst live volgen of op een later moment terugzien
via een eenmalige livestream vanuit de Midlumerlaankerk:
 
 
 
Hier kunt u de zondagsbrief en de liturgie downloaden.

 

Activiteiten maart en april 2021

Gelet op de huidige fase van de coronapandemie – spannend en onzeker – en alle maatregelen van overheidswege die in verband daarmee van kracht zijn, heeft de kerkenraad besloten alle vormings- en toerustingsactiviteiten voor de maanden maart en april – zoals vermeld in het Kompasboekje 2020-2021 – te laten vervallen. Een pijnlijk besluit, maar in de huidige situatie het verstandigste.

Mocht er in de komende tijd aanleiding te zijn dit besluit wat aan te passen, dan zult u daarover worden via de gebruikelijke kanalen – de Zondagsbrief, Getijdenstroom, de website en/of e-mail – worden geïnformeerd.

Meditatie over Jesaja 53:4

Onze ziekten heeft hij gedragen

Ik wrijf mijn ogen uit, maar het staat er echt: “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen.” Een sterke tekst in Coronatijden! Zo direct had ik het nog niet gehoord. In het vierde lied van de zogeheten “lijdende knecht des Heren” in de profetieën van Jesaja, wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen het lijden van deze messiaanse gestalte en ziekte en smart. Het daarna volgende verband tussen zijn lijden en onze zonden klinkt ons sinds Anselmus bekender in de oren. De kerkvader Anselmus legde in zijn theologie van de verzoening veel nadruk op het plaatsvervangende lijden van Jezus, uitgedrukt in juridische kaders van straf, toorn en voldoening. Het verband dat hier aan de orde is bij Jesaja, staat dichter bij het leven, dichter bij mensen en dichter bij de crisis van dit moment, als troostwoord en boodschap van bemoediging.
Maar laten we niet te snel nieuwtestamentisch denken (een citaat van Bonhoeffer). Het gaat hier allereerst over het volk Israël, in de nood van de ballingschap. Solidair met het lijden van het volk in den vreemde is bij Jesaja vier keer sprake van een godsknecht, die als het ware bemiddelt tussen hemel en aarde, tussen de nood en schuld van het volk en Gods rechtvaardige oordeel en barmhartigheid. Een verlosser kun je deze knecht gerust noemen, al is zijn voornaamste kenmerk dat hij lijdt. Hij lijdt (mede) onder de ziekten en zonden van het volk. Juist zo staat hij dicht bij de mensen. Hij is geen held in Griekse of Romeinse termen, een atleet of krachtpatser. Vlekkeloos. De lijdende knecht des Heren heeft “gestalte noch luister” (53:2). Hij was “veracht en van mensen verlaten” (vers 3). Wij zouden hem over het hoofd hebben gezien. Of de andere kant opgekeken hebben, luidt het kritische woord van de profeet.

Het gehele artikel over ‘Onze ziekten heeft hij gedragen’ vindt u in ‘Getijdenstroom’ nr. 5