College van Diakenen

Diaconie betekent ook wel “dienen aan tafel”. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Overal waar mensen in de knel komen kan een taak liggen voor de Diaconie. Mensen dreigen soms toch nog tussen wal en schip te geraken ondanks alle goede voorzieningen in onze samenleving. Ook zien we hoe onrecht lijkt te zegevieren. Geweld en uitbuiting, honger en armoede, oorlog en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Door middel van (lokale en/ of landelijke) projecten en die van zending en werelddiaconaat (ZWO), probeert de Diaconie aan die verantwoordelijkheid gestalte te geven.

De Diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De Diaconie van de PG-Harlingen-Midlum zet zich daarom in bij verschillende activiteiten, waaronder:

1. Heilig Avondmaal

2. Kerkradio

3. Kerst- en Paasattenties

4. Kerstpakketten

5. Voedselbank

6. Oogstfeest

7. Bloemengroet

8. Samen tegen eenzaamheid

9. Samen tegen armoede

10. Diaconale hulpaanvragen

11. ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

12. IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg)

13. Paas- en Pinkstergroetenactie

14. Commissie eredienst

Momenteel is de Diaconie met 8 diakenen vertegenwoordigd en vergaderen we 11x in het jaar. De diakenen hebben verschillende werkzaamheden binnen de gemeente en zijn in verschillende werkgroepen actief. Gelukkig doen we het niet alleen en krijgen hulp van gemeenteleden. Wij zijn immers allen diaconale medewerkers.

Wilt u contact hebben met de Diaconie? E-mailadres: diaconie@pg-harlingen.nl

Voorzitter; Rintse Twijnstra Secretaris; Sissy de Boer

Wilt u ook de Diaconie steunen?

NL 79 RABO 0325560315 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum