Orde van dienst en livestream zondag 12 juli 2020

Als u zich heeft aangemeld voor de fysieke kerkdienst, dan bent u natuurlijk van harte welkom !
en anders kunt u de dienst via deze pagina volgen:

Orde van dienst / liturgie zondag 12 juli 2020 of of download hem hier

Orgelspel

Welkom

Psalm 92: 1 en 2 (zangers)

 1. Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
  dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
  Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
  ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

 1. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
  die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt
  geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument,
  maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

Bemoediging, groet en drempelgebed

Lied 91A: 1 en 3 (solist)

 1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
  hoeft niet te vrezen voor de dood.
  Zoek je bij Hem een onderkomen –
  dan wordt zijn vrede jou tot brood.
  God legt zijn vleugels van genade
  beschermend om je heen als vriend
  en Hij bevrijdt je van het kwade,
  opdat je eens geluk zult zien.

 1. Geen duister zal je overvallen,
  er is een licht dat eeuwig brandt.
  Duizenden doden kunnen vallen, –
  jij blijft geschreven in Gods hand.
  God is een schild voor zijn getrouwen
  die leven van geloof alleen.
  Hij zal een nieuwe hemel bouwen
  van liefde om hun tranen heen.

Gebed om ontferming

Loflied: 885 (zangers en solist)

 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
  die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 1. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
  kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.,

Moment met de kinderen

Orgel: wij gaan voor even uit elkaar

Groet, gebed en Schriftlezing: Ruth 2

Lied 650: 1 t/m 5 (solist)

 1. De aarde is vervuld             2. Gods goedheid is te groot
  van goedertierenheid,            voor het geluk alleen,
  van goddelijk geduld              zij gaat in alle nood
  en goddelijk beleid.                door heel het leven heen.
        
 1. Zij daalt als vruchtbaar zaad
  tot in de groeve af
  omdat zij niet verlaat
  wie toeven in het graf.

 1. Omdat zij niet vergeet
  wie godverlaten zijn:
  de wereld hemelsbreed
  zal goede aarde zijn.

Schriftlezing Ruth 3 

Lied 333 (2x) (zangers)

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

                            Overdenking

Lied 1014 (solist)

 1. Geef vrede door van hand tot hand,
  je moet die schat bewaren;
  bescherm haar als een tere vlam,
  behoed haar voor gevaren.

 1. Geef vrede door van hand tot hand,
  Als brood om uit te delen;
  kijk ieder mens met warmte aan,
  zo kunnen breuken helen.

 1. Geef Christus door van hand tot hand,
  zijn liefde schenkt ons leven.
  Geef vrede door, geef haar een kans:
  een schat om uit te delen.

Kaars – I.M. – moment van stilte – zingen lied 268 : 1 en 2

Goede Herder, als wij slapen, heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen, heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen, veilig rusten tot de morgen
lieve god, bij U geborgen, heel deze nacht.

Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven, eeuwig in Uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven, bij dag en nacht.

Gebeden en Onze Vader

Slotlied 416 (zangers en solist)

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
  jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.
  Ga met God en Hij zal met je zijn.

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar,
  in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.
  Ga met God en Hij zal met je zijn.

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,
  in de dood je leven sparen.
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 1. Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten,
  in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen, orgelspel

vanaf  ongeveer 9:20 kan u hier de livestream bekijken: