Psalmen in de nacht

In het vijfde boek van de Psalmen (Psalm 107 – 150) staat ook de kortste en langste Psalm. De kortste Psalm, 117, wordt ook wel gekscherend de “hooipsalm” genoemd. Immers, in de oogsttijd heeft een mens niet lang de tijd om te mediteren. Het moet dan kort en bondig. Een soort schietgebedje. Niet te ingewikkeld, lekker overzichtelijk. Maar wel krachtig en duidelijk.
Bij uitstek voldoet Psalm 117 daaraan. Tóch wordt juist in de twee verzen van deze Psalm álles gezegd over het eerbetoon, de lofzang, de hulde, het applaus, de acclamatie en instemming met de hele schepping. De schepping wereldwijd, in de ruimste zin van HET WOORD. Het bestaan van alle creatuur, in het teken van advent. Hoop tegen alle wanhoop in. HIJ die ons gewild en geschapen heeft, houdt ons vast. HIJ kent ons, ziet ons en hoort ons. HIJ laat niet los het werk van ZIJN handen.
Als kinderen hielden we van deze Psalm omdat die zo kort was! I.v.m. het Psalmversje dat we op maandagmorgen (toen nog) op school op moesten zeggen. Allemaal een 10 toch? Maar als kinderen konden we toen nog niet vermoeden hoe krachtig en bondig juist deze Psalm daarom is. Looft de Heer, alle volken, prijs hem alle naties: ZIJN liefde voor ons is overstelpend, ZIJN trouw duurt eeuwig. Halleluja!
In het nieuwe liedboek staan vijf prachtige berijmingen. 117 en 117a, kort en krachtig; 117b en 117 c met voorzang en instemming van allen; 117d tenslotte, het prachtige Taizé lied “Laudate omnes gentes”. Of “Looft God nu alle volken” (Nederlands), “Bring hulde alle folken” (Fries) enz. enz. In heel veel talen vertaald en gezongen.
En juist deze liederen kunnen heel veel herhaald gezongen worden. Als het ware reciteren. Dan voel je de grote kracht die van deze lofprijzing uitgaat. In de studenten ecclesia in Groningen was het de gewoonte om tijdens het vieren van het avondmaal elkaar dit lied toe te zingen en spelen. We waren te gast bij onze zoon. Ik voelde me op dat lied gedragen naar het brood en de wijn. En daarna weer de kerk en het leven in. Halleluja.

Het gehele artikel over ‘Psalmen in de Nacht’ vindt u in ‘Getijdenstroom’ nr. 6