Kerk in Actie – collecte werelddiaconaat voor Colombia

Opvang en hulp ontheemden – 21 juni 2020  
Kerk in Actie – collecte werelddiaconaat voor Colombia

Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken.
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: “Mensen helpen om zichzelf te kunnen helpen.” Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor ontheemden in Colombia en andere werelddiaconale projecten.

Helpt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Ontheemden Colombia”.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ontheemdencolombia
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!